FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene voorwaarden

 1. RIMO is gevestigd aan Stationsstraat 55 – 5683 BB – Best.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RIMO. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van RIMO.
  Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.
 4. Alle aanbiedingen van RIMO zijn vrijblijvend.
  RIMO behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken.
  Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
  Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 5. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken verpakkingen retourneren aan en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug.
  U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de verpakking(en) naar RIMO.
  Wanneer u artikelen wilt retourneren dient u binnen 2 weken na orderdatum een email te sturen naar info@rimo.nl voorzien van uw naam en factuurnummer, te retourneren artikelen en reden van retourneren. Wij sturen u een retourformulier. Stuur de artikelen met het retourformulier franco naar RIMO – Stationsstraat 55 – 5683BB – Best. Artikelen zonder retourformulier of die niet franco zijn verzonden worden geweigerd.
 6. Op de artikelen van RIMO gelden de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen. De koper kan echter geen beroep doen op garanties in geval van:
  1. Normale slijtage.
  2. Onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
  3. Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.
  4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  5. Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
  6. Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

  Bij een beroep op garantie is de koper verplicht zijn claim schriftelijk (via brief of email) kenbaar te maken aan RIMO voorafgaand aan de retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor rekening van de afnemer.
  Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:

  1. Afnemer dient binnen de gestelde garantietermijn schriftelijke (via brief of email) in te dienen bij RIMO.
  2. RIMO stuurt binnen 2 werkdagen een retourformulier aan de afnemer.
  3. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van het retourformulier opgestuurd te worden.
  4. Het artikel dient deugdelijk verpakt en franco verstuurd te worden.
  5. In de zending dient het ingevulde retourformulier bijgesloten te worden.
  6. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending RIMO, zijn voor risico van de koper.
 7. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief btw, echter excl. verzendkosten.
 8. De verzendkosten bedragen:
  Binnen Nederland:
  - € 0,- voor briefpakketjes: SchouwlampVoetringschaarReservezekering voor RIMO 400/RIMO 2000Starter voor TL T8
  - € 7,50 voor normale artikelen: alles behalve briefpakketjes en TL buizen en TL armaturen
  - € 10,- voor TL buizen en TL armaturen
  Bij een bestelling bestaande uit meerdere producten, betaalt u 1x de verzendkosten uit de hoogste categorie.
  Binnen Europa (met uitzondering van Nederland): € 15,- per bestelling
  Afhalen is ook mogelijk, zowel bij ons in Best als op een beurs. U betaalt dan natuurlijk geen verzendkosten.
 9. De afnemer kiest zelf één van de mogelijke betalings- en verzendmethoden kiezen tijdens de bestelprocedure op de website.
 10. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.
 11. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mailadres.
 12. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is RIMO gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 8% aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. RIMO zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 13. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft RIMO het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 14. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door RIMO overschreden wordt, zal RIMO de afnemer hiervan (e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met RIMO te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan RIMO te melden.
 15. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat RIMO het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de afnemer teruggestort.
 16. RIMO behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
 17. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van RIMO totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan RIMO zijn voldaan.
 18. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor RIMO. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door RIMO kunnen worden uitgesloten.
 19. RIMO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 20. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 21. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van RIMO.
 22. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. RIMO deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
 23. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de RIMO website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij RIM. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door RIMO, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 24. Afnemers en bezoekers van de RIMO website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door RIMO geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 25. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RIMO is het Nederlands recht van toepassing.
 26. Alle correspondentie vindt plaats met RIMO - Stationsstraat 55 – 5683BB – Best.
 27. RIMO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57010706.
TOP